Členská schůze

Klub českých turistů Polná, IČO: 462 60 269

Předseda spolku Klub českých turistů Polná, IČO: 462 60 269, se sídlem Husovo náměstí 39, 588 13 Polná, zapsaném ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl L, vložka 1909(dále jen „spolek“), pan Marcel Moržol, nar. 15. prosince 1967, bytem Karla Čapka 309, 588 13 Polná, tímto svolává členskou schůzi spolku.

Termín a místo konání členské schůze:

Dne 7. prosince 2023 v 18:00 na adrese Zámecký restaurant, Zámek 485, Polná 588 13.

Program členské schůze:

 1. Prezence účastníků
 2. Zahájení jednání členské schůze a kontrola usnášeníschopnosti členské schůze.
 3. Volba předsedajícího členské schůze.
 4. Shrnutí činnosti spolku za rok 2023.
 5. Představení návrhu plánu činnosti spolku na rok 2024.
 6. Hlasování o nových stanovách spolku.
 7. Volba členů výboru spolku (v případě schválení nových stanov spolku).
 8. Volba místopředsedy výboru spolku (v případě schválení nových stanov spolku).
 9. Volba zástupců na krajskou konferenci KČT.
 10. Vyjádření k návrhu zvýšení příspěvku pro KČT, oblast Vysočina.
 11. Diskuze
 12. Společenská část

Dne 7. listopadu 2023

Marcel Moržol

předseda spolku

Návrh stanov KČT Polná