Pojmannova stezka

Pohlednice z roku 1914 zachycuje altán zv. Doubravník

Na vzniku Pojmannovy stezky Borským údolím v letech 1909 až 1912 měli největší zásluhu starosta a továrník Václav Pojmann (1849-1925), který projekt financoval, a muzejník Břetislav Rérych (1872-1936), který cestu projektoval, propagoval a spolu se členy okrašlovacího spolku Viktorin a za podpory města Polná vybudoval.

V roce 1911 byly v úseku dlouhém cca 2 km postaveny dva altány, sedátka a odpočinky. První altán, zvaný Doubravník, byl zřízen na vyhlídkovém místě, nad skálou mezi rybníky Bor a Kukle. Druhý altán, zvaný Ježibaba, byl spíše malou chatou bez dveří a oken - jakousi volně přístupnou chaloupkou. Chatka Ježibaba stávala ve stráni na pravém břehu Kukle (dnes je v těchto místech oplocený dubový porost). V roce 1912 byla Pojmannova stezka dokončena vsazením několika laviček a prodloužením o 1 km kolem Cikánčiny studánky, kde byl rovněž postaven kruhový altán, a kamenného mostu na brzkovské silnici. Vycházková trasa vedená ulicí Pod Kalvárií k Borskému rybníku, pak kolem bývalého Štohanzlova mlýna a dále půvabnými přírodními místy lesním porostem po břehu rybníka Kukle a Obecním lesem zpět do Polné - se na několik desetiletí stala chloubou města Polná. Byla hojně využívána a navštěvována turisty z širokého okolí i místními občany. V letech 1912 až 1930 bylo dokonce vydáno 8 různých pohlednic z několika míst Pojmannovy stezky.
Po dvou velkých povodních (1925 a 1926) stala se trasa na čas neschůdnou, ale v následujících dvou letech byla přičiněním místních občanů upravena. V padesátých a šedesátých letech 20. století však následkem půdní eroze, nárůstu náletových dřevin a hlavně z nezájmu občanů stezku udržovat, bohužel, postupně zanikla.


6

Pohlednice s vyobrazením „Ježibaby"     Fotopohlednice z 20. let s „Doubravníkem"

Před několika lety započala obnovu Pojmannovy stezky nezištně rodina Bednářova z Polné s přáteli. Jejich snahou bylo opět vyzdvihnout překrásné a neprávem již opomíjené přírodní partie kolem rybníků Bor a Kukle. Pomoc při rekonstrukci stezky nabídli v roce 2002 členové Klubu českých turistů a Klubu Za historickou Polnou. Pri několika společných pracovních vycházkách byly postupně rozšířeny a upraveny některé lesní cesty a úseky cest, vybudována tři zastřešená odpočívadla, dále Doubravník v místě, kde skutečně stával, zabudováno několik laviček... Je chvályhodné a obdivuhodné, že v měsíci dubnu se parta nadšenců rozrostla o další pomocníky. Díky všem zúčastněným dobrovolníkům a za vydatné podpory města Polná je nyní Pojmannova stezka pro veřejnost přístupná.
Pro Polnou je velmi pozitivní fakt, že Klub českých turistů vyvolal několik jednání s krajskou komisí značení. Na základě toho je stezka vyznačena turistickým pásovým značením žluté barvy. Registrace Pojmannovy stezky je tím zanesena do turistických map, vydávaných KČT. Velkým přínosem pro Polnou jsou také dva značkaři z řad Poleňáků - členů KČT. Ti v současné době procházejí školením a v časech budoucích budou mít na starosti značené turistické cesty v polenském regionu včetně obnovené Pojmannovy stezky.
Pojmannova stezka, která začíná a končí na Husově náměstí, se tedy po mnoha letech opět dočkala zájmu ze strany milovníků přírody. Poděkování patří nejen všem, kteří zde po dobu několika let dobrovolně a nezištně pracovali, ale také městu Polná za vydatnou podporu při obnově stezky. Nezbývá, než si přát, aby tato krásná přírodní místa poskytovala radost a uspokojení všem návštěvníkům.

6

Pohlednice Borského mlýna (asi 1930)         Pohlednice z r. 1911- rybník Kukle

 

78

          „Doubravník" - fotopohlednice z 30. let   Partie z Pojmannovy stezky, fotopohl. 1938   

Současné žluté turistické značení není vedeno až k Cikánčině studánce; přibližně 300 m před ní se lomí zpět k Polné. Pokud však chcete toto místo navštívit, Obecním lesem můžete projít až k brzkovské silnici a pokračovat do Polné nebo se vrátit zpět na vyznačenou stezku. K Cikánčině studánce se váže jedna z polenských pověstí.Obecní lesy patřily kdysi ke Svatoňovu dvoru. Bohatý synek majitele této usedlosti se měl oženit s dcerou vrchního ze zámku. Zamiloval se však do krásně potulné cikánky, s níž se u lesní studánky scházel. Když se jejich láskyplný vztah prozradil, zámecký hejtman se velmi rozzlobil a poslal na svého „budoucího" zetě dráby. Ti ho našli v objetí s cikánkou právě u této studánky. Napadli ho a v okovech odvedli na vojnu, odkud se již prý nikdy nevrátil. Krásnou cikánku je však možno spatřit u studánky dodnes. Tolik pověst. Ještě si připomeňme, že podle majitele dvora je dodnes nazýván kopec při cestě do Brzkova - „Svatoňův".

Ke starému mostu na brzkovské silnici se váže jiná pověst. Kdysi zde sedával hastrman. Toho zde na lukách u Hrbovského potoka jednou chytil jistý polenský řezník. Hastrman žadonil o propuštění. Musel však slíbit, že už nikdy nikoho neutopí. Řezník měl z ujištění, že se tak nestane, dobrý pocit a na oplátku slíbil hastrmanovi, že mu dá vždy kousek masa, kdykoliv přijde do Polné. Řezník však slovu nedostál a vodníkovi usekl pazour, zrovna když si bral maso ze špalku. Hastrman s velkou bolestí odběhl a do roka sliboval pomstu. Řezník zakázal přibližovat se k vodě celé své rodině. Rok téměř uběhl. Neštěstí však přišlo poslední den. Při přejezdu potoka se řezníkovi převrhl vůz a ve vodě zmizel měšec plný peněz, který již nenašel. Současně v ten den plavil řezníkův pacholek ve Školském rybníce pár koní. Koně zašli ke břehu do hloubky a utopili se. V tu chvíli se v domácí studni utopil i řezníkův synek. Zničený a podlomený řezník šel krátce nato do Brzkova pro ovce. Na mostě stál bezruký žebrák. Řezník vyndal groš a podal mu jej. Hastrman však minci vrátil zpět se slovy: „Nech si své peníze, již jsem si od tebe vzal dost", a skočil do vody.

9

Fotopohlednice se záběrem na „Ježibabu" z konce 20. let  

*******************************

V upomínku na slavnostní otevření Pojmannovy stezky dne 8. května 2004 vydal Klub Za historickou Polnou. V textu bylo čerpáno z publikací Břetislava Rérycha.
Pohlednice ze sbírky Jana Prchala.

Neprodejný leták vydal Klub českých turistů a Klub Za historickou Polnou